Masterplan Haacht-Tildonk Tennisclub vzw

Informatie voor leden en buurtbewoners

Inleiding

Met de publicatie van de vernieuwde statuten in het Belgische Staatsblad is de fusie van Haachtse Tennisclub met Tildonk Tennisclub ook administratief helemaal afgerond. Voor onze leden en de buurtbewoners zal deze afronding weinig gevolgen hebben aangezien onze operationele werking reeds twee jaren quasi volledig geïntegreerd was.

Het fusieproces is gestart om verschillende redenen: 

 • Ten eerste is het een algemene trend in Vlaanderen dat kleine clubs alsmaar meer moeite hebben om te overleven. In een kleine club worden alle inspanningen gedragen door een beperkt aantal vrijwilligers en wegen de inkomsten niet of nauwelijks op tegen de jaarlijkse onderhoudskosten. In een dergelijke klimaat zijn investeringen en vernieuwingen zo goed als uitgesloten en wordt de bestaande infrastructuur na verloop van tijd gedateerd of zelfs gevaarlijk, wat op zich weer leidt tot het vertrek van leden.
 • Ten tweede is het natuurlijk ook op sportief vlak aangenamer om in een grotere club te spelen. Niet enkel is het bij een groter ledenaantal gemakkelijker om mede- of tegenspelers te vinden van een gelijkaardig niveau, het is voor de meeste mensen ook gewoon leuker om regelmatig eens tegen iemand anders te spelen. Ook de kwaliteit van het eigen tennisspel en het spelinzicht verbetert door regelmatig te spelen tegen en met andere spelers.
 • Tenslotte verbind je ook naast het veld mensen vanuit de regio met een gemeenschappelijke interesse. De sociale contacten die je hebt en jouw netwerk in de eigen regio/gemeente/buurt maak je op deze manier groter.

Om deze doelstellingen nu ook effectief te realiseren, hebben we een masterplan uitgewerkt dat weergeeft op welke manier we onze club willen positioneren, welke eigenheid we hebben en willen versterken en hoe dit zich vertaalt naar de verdere uitbouw van onze club.

Masterplan HTTC

Samenvatting

HTTC wil in de eerste plaats een gezellige club zijn en zich richten op een zo breed mogelijke groep mensen die graag op een sportieve manier een vrijetijdsbesteding wil invullen in een familiale context, waar het sportieve in functie staat van het sociale in plaats van omgekeerd. HTTC wil vooral zoveel mogelijke mensen laten genieten van de sport op een ongedwongen manier en onze leden de kans geven om hun techniek te ontwikkelen via opleiding en via recreatieve competitie met andere leden.

Daarnaast wil HTTC ook een meerwaarde bieden voor de directe buurt en wil samen met de buurtbewoners bekijken in welke mate de faciliteiten waarover de club beschikt ook voor de buurtbewoners een meerwaarde kan opleveren en zo de buren dichter bij elkaar kan brengen.

Om dit te kunnen realiseren, wil HTTC in de toekomst inzetten op volgende elementen:

 • Investeren in de modernisering en uitbreiding van de locatie Haacht:
  • Het uitbreiden van het aanbod met padel(tennis) en bijkomende tennisvelden
  • Het vernieuwen van de infrastructuur in Haacht: bouw van een nieuwe kantine (of renovatie).
  • Haalbaarheidsstudie naar overkapping van een aantal of alle terreinen tijdens de winter.
  • Tildonk wordt als satellietvestiging behouden zolang dit relevant blijft, maar voorlopig worden geen investeringen aan de infrastructuur gepland.
 • De clubwerking verder uitbouwen
  • Verdiepen en uitbreiden van de recreatieve clubcompetitie (zowel tennis als padel).
  • Interclubcompetitie verder uitbouwen (zowel tennis als padel).
  • Tornooi uitbreiden met padel (al dan niet op hetzelfde moment).
  • Opleidingsaanbod verder uitbouwen, eventueel ook in combinatie met andere sportverenigingen.
 • De buurtwerking uitbouwen
  • De buren bevragen naar welke toegevoegde waarde de club voor hen kan betekenen.
  • De buren betrekken in een aantal clubactiviteiten.

Planning infrastructuurwerken

De voorlopige planning voor de infrastructuurwerken schematisch voorgesteld:

Fase 1 (juli 2021): Leden- en buurtbevraging

In eerste instantie vragen we onze leden en de directe buurtbewoners naar feedback over de gekozen richting als club en de infrastructuurplannen. In deze fase willen we tevens ook bevragen welke toegevoegde waarde de club kan betekenen voor de onmiddellijke buurt en de buren vragen wat voor hen belangrijk is bij deze infrastructuurwerken.

Fase 2 (20 september 2021): Aanleg twee padelterreinen

Omstreeks de derde week van september starten we met de aanleg van twee padelterreinen. Deze terreinen komen op het stuk grond waar nu terrein 4 ligt. Tegelijk met de aanleg van deze padelterreinen, vormen we terrein 3 om naar een gravelterrein omdat de meeste van onze leden gravel verkiezen boven de huidige chevron (kunstgravel) en op die manier vormen de drie tennisterreinen meer één geheel. Het project zou ongeveer twee maanden duren, volgens de huidige planning zullen we dus vanaf november ook padel kunnen aanbieden.

Tijdens de aanleg zullen in Haacht tijdelijk slechts 2 tennisterreinen beschikbaar zijn in de herfst, maar door de huidige geringe bezetting in Tildonk, verwachten we geen problemen m.b.t. beschikbaarheid van terreinen, aangezien al onze leden ook die terreinen kunnen gebruiken. Zolang de weersomstandigheden het toelaten, zal er kunnen getennist worden. De aannemer zal er alles aan doen om de overlast voor onze leden en de buurtbewoners tot een minimum te beperken.

Hieronder kan je schematisch zien hoe de toestand zal zijn naar de eerste werken:

Fase 3 (kwartaal 3 – 2022): haalbaarheidsstudie overkapping en extra terreinen

In het derde kwartaal van 2022 willen we een haalbaarheidsstudie uitvoeren om een overkapping te zetten over een aantal tennisterreinen tijdens de winterperiode zodat we ook tijdens deze periode een tennisaanbod kunnen aanbieden. Op dat moment zullen we een duidelijker beeld hebben van het rendement van de padelterreinen en daardoor een betere financiële inschatting kunnen maken van de inkomsten op langere termijn.

Fase 4 (kwartaal 3 – 2023): Start bouw nieuwe kantine

In het derde kwartaal van 2023 willen we starten met de bouw van de nieuwe kantine.  We willen hierbij alle moderne faciliteiten aanbieden en ook samen met de architect een inplanting uitwerken die zowel een maximaal zicht op de terreinen garandeert maar tegelijk ook zorgt voor een minimale (geluids)overlast voor de buurtbewoners. We verwachten momenteel dat de bouw ongeveer een jaar zal duren. Gedurende die tijd zal de club steeds toegankelijk blijven en we zullen tijdelijke oplossingen voorzien voor kantine en sanitair. Het zomerseizoen van 2024 zal in elk geval wat ongemakken kennen, maar we hopen er samen met jullie het beste van te kunnen maken. Door aan het einde van het zomerseizoen te starten, hopen we dat bij aanvang van het volgende zomerseizoen de meest ingrijpende werken achter de rug zijn, waardoor de overlast beperkt wordt. Door de ruwbouwwerken in de periode te laten plaatsvinden waarin de mensen veelal binnenshuis leven, hopen we zo ook de geluidshinder voor de buurtbewoners maximaal te beperken.

Fase 5 (kwartaal 1 – 2024): Bijkomende velden en overkapping

In deze laatste fase van het project kunnen we het ganse terrein ontsluiten. Volgens de huidige doelstelling zullen we, indien financieel haalbaar, dan een derde padelterrein aanleggen, twee extra tennisvelden en eventueel ook een overkapping over twee of meer tennisvelden. Door in het eerste kwartaal te starten, kunnen deze extra terreinen reeds beschikbaar zijn tegen het zomerseizoen van 2024. Om budgettaire redenen kan nog beslist worden om bepaalde investeringen later in de tijd op te starten.

Fase 6 (kwartaal 3 – 2024): Opening nieuwe kantine

Het sluitstuk van het project is de opening van de nieuwe kantine. Hiermee is onze club volledig gemoderniseerd en klaar om de referentieclub te worden voor de omgeving voor iedereen die graag in een familiale sfeer padel en tennis beoefent, zowel ’s winters als ’s zomers.